Zmluvné uznesenie upravujúce užívanie internetovej aplikácie Mergado