Podmienky používania

Smluvní ujednání upravující užívání internetové aplikace Mergado

Smluvní strany:

1. Mergado technologies, s. r. o., Pavlovská 12, 623 00, Brno, IČ: 03570061, (dále jen „provozovatel“)

2. Osoba (fyzická či právnická), která si objednává služby u poskytovatele za užití ustanovení těchto podmínek (dále jen „uživatel“).

Preambule

Následující text je „smluvním ujednáním“, jehož odsouhlasením se uživatel internetové aplikace Mergado (dále jen „uživatel“ či „uživatelé“) zavazuje dodržovat pravidla v něm stanovená (dále jen „smluvní ujednání“). V případě porušení smluvních ujednání kterýmkoli uživatelem může provozovatel internetové aplikace Mergado uplatnit opatření obsažená v těchto smluvních ujednáních.

Předmět smlouvy

 • Předmětem smlouvy je poskytnutí licence, případně podlicence na využívání aplikace Mergado,což je služba sloužící k optimalizaci inzerce zboží na serverech Zboží.cz, Heureka.cz, Heureka.sk, Google.com apod., včetně volitelných součástí aplikace Mergado, z nichž některé mohou být vytvořeny externími dodavateli (dále jen „aplikace Mergado“).
 • Know-how obsažené v internetové aplikaci Mergado je součástí obchodního tajemství a je chráněno autorským zákonem.

Práva a povinnosti

 • Poskytovatel touto smlouvou uděluje uživateli licenci k užití internetové aplikace Mergado.
 • V případě  používání  volitelných  součástí  aplikace  Mergado,  vytvořených  třetími  stranami,
 • poskytuje poskytovatel podlicenci, pro kterou platí stejné podmínky jako pro poskytování licence Mergado.
 • Licence je poskytována jako nevýhradní a za úplatu.
 • Uživatel není oprávněn předmět licence zpřístupnit třetím osobám. To znamená, že uživatel není
 • oprávněn zpřístupnit třetím osobám výsledky užívání aplikace Mergado, ani službu pronajímat, půjčovat nebo jiným způsobem umožnit třetím osobám její využití, dále není oprávněn provádět změny v aplikaci nebo ji upravovat.
 • Uživatel je povinen užívat aplikaci Mergado v souladu s platnými právními předpisy a těmito licenčními podmínkami.

Platby

 • Cena za užívání aplikace Mergado je stanovena ceníky dostupnými na http://www.mergado.cz/ceny, http://www.mergado.sk/ceny, https://store.mergado.com/.
 • Cena za užití aplikace Mergado je splatná měsíčně předem na základě faktury, kterou zašle poskytovatel uživateli vždy počátkem období, ve kterém bude licence poskytnuta.
 • Faktura je splatná do 7 dnů od doručení. Pokud uživatel zjistí na faktuře nesrovnalosti, je
 • oprávněn požadovat její opravení nejpozději do dne splatnosti písemnou formou.
 • Faktury budou zasílány na kontaktní e-mail poskytnutý uživatelem při registraci.

Doba trvání licence, zánik licence

 • Licence se poskytuje na dobu neurčitou.
 • Tento smluvní vztah může skončit výpovědí nebo jednostranným ukončením.
 • Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
 • Poskytovatel má právo ukončit tuto smlouvu v případě:
 • neuhrazení měsíčního licenčního poplatku uživatelem do 10 dnů po datu splatnosti,
 • porušení smluvních a licenčních podmínek uživatelem.
 • Uživatel má právo ukončit smluvní vztah v případě porušení smluvních a licenčních podmínek poskytovatelem.
 • Uživatel nemá nárok na vrácení poplatku ani jeho části.

Závěrečná a ostatní ustanovení

 • Toto smluvní ujednání a veškeré právní vztahy na základě tohoto smluvního ujednání vzniklé se řídí platnými právními předpisy České republiky.
 • Veškeré spory vyplývající z tohoto smluvního ujednání mezi poskytovatelem a uživatelem budou
 • řešeny dohodou stran. V případě, že dohoda nebude možná, dohodly se smluvní strany, že pro řešení sporů bude příslušný Krajský soud v Brně.
 • Uživatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zák. č. 480/2004 Sb.. Písemná forma korespondence je zachována také prostřednictvím e-mailu.
 • Poskytovatel si do budoucna vyhrazuje právo na změnu licenčních podmínek. Tyto změny je povinen ohlásit uživateli.
 • Uživatel používá aplikaci Mergado na vlastní nebezpečí. Poskytovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé v souvislosti nebo v důsledku používání aplikace Mergado.

Tyto smluvní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 11. 2016.

 

Starší verze podmínek užívání aplikace Mergado: