Podmínky užívání MERGADO Auditu 

Smluvní ujednání upravující užívání internetové aplikace MERGADO Audit (dále jen „podmínky užívání“)

  1. Smluvní strany

Společnost Mergado technologies, s. r. o., se sídlem Pavlovská 502/12, 623 00, Brno, IČ: 03570061 provozuje internetovou aplikaci MERGADO Audit (dále jen „provozovatel“).

Fyzická či právnická osoba, která si objedná služby internetové aplikace MERGADO Audit u provozovatele za užití ustanovení podmínek užívání (dále jen „uživatel“).

  1. Preambule

Uživatel se svým udělením souhlasu s těmito podmínkami užívání internetové aplikace MERGADO Audit zavazuje dodržovat pravidla v nich stanovená (dále jen „smluvní ujednání“). V případě porušení smluvních ujednání uživatelem může provozovatel internetové aplikace MERGADO Audit uplatnit opatření obsažená v těchto smluvních ujednáních.

  1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je bezplatné zpracování a analýza datových XML souborů uživatele aplikací MERGADO Audit. Dále tvoří předmět smlouvy poskytnutí licence k užívání aplikace MERGADO Audit, což je služba sloužící k optimalizaci inzerce zboží na serverech Zboží.cz, Heureka.cz, Heureka.sk, Google.com apod.

Know-how obsažené v internetové aplikaci MERGADO Audit je součástí obchodního tajemství a je chráněno autorským zákonem.

  1. Práva a povinnosti

Provozovatel touto smlouvou uděluje uživateli licenci k užití internetové aplikace MERGADO Audit.

Uživatel není oprávněn předmět licence zpřístupnit třetím osobám. To znamená, že uživatel není oprávněn zpřístupnit třetím osobám výsledky užívání aplikace MERGADO Audit, ani službu pronajímat, půjčovat nebo jiným způsobem umožnit třetím osobám její využití pod jeho jménem. Dále není oprávněn provádět změny v aplikaci nebo ji upravovat.

Uživatel je povinen užívat aplikaci MERGADO Audit v souladu s platnými právními předpisy a těmito podmínkami užívání.

Technické chyby, náměty a připomínky k fungování aplikace MERGADO Audit může uživatel posílat emailem na adresy mergado@mergado.com,

nebo vložit na stránky https://forum.mergado.cz/ nebo https://forum.mergado.com/.

Provozovatel bere na vědomí technické chyby, pokud je uživatel nahlásí obratem po tom, co nastanou. Nejpozději však do 14 dnů od okamžiku, kdy nastanou.

V případě, že uživatel poruší tato smluvní ujednání, je provozovatel oprávněn odepřít uživateli další přístup k internetové aplikaci MERGADO Audit.

  1. Závěrečná a ostatní ustanovení

Tato smluvní ujednání a veškeré právní vztahy na základě těchto smluvních ujednání vzniklé se řídí platnými právními předpisy České republiky.

Veškeré spory vyplývající z tohoto smluvního ujednání mezi provozovatelem a uživatelem budou řešeny dohodou stran. V případě, že dohoda nebude možná, dohodly se smluvní strany, že pro řešení sporů bude příslušný Městský soud v Brně.

Provozovatel si do budoucna vyhrazuje právo na změnu podmínek užívání.

Tyto změny je povinen ohlásit uživateli.

Uživatel používá aplikaci MERGADO Audit na vlastní nebezpečí. Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé v souvislosti nebo v důsledku používání aplikace MERGADO Audit.

Tyto smluvní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 2. 2024.

 

Mergado technologies, s. r. o.

 

PDF verzi podmínek si můžete stáhnout zde: 

Smluvní ujednání upravující užívání internetové aplikace Mergado Audit platné od 1. 2. 2024

 

Starší verze podmínek užívání aplikace MERGADO Audit: